“Love your youthfulness”

Nguyên Nhi “Love your youthfulness” là chủ đề của chuyến giao lưu các nước SEA1 mình tham dự vừa qua. Đoàn Việt Nam gồm nhiều bạn mình đã gặp, làm việc được một thời gian và một số bạn lần đầu tiên tiếp xúc. Một số bạn đã tham dự nhiều đại hội hoặc chương […]