Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Thiên chúa và thiên nhiên

Thiên Chúa phán: “Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.(St 1,9-10) Thiên nhiên tốt đẹp Đứng trước cảnh biển khơi núi đồi của vịnh […]